Obchodní podmínky

(provozovatel-zákazník)

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem tohoto portálu a spotřebitelem - zájemcem o kosmetické služby.
Obchodní podmínky pro firmy jsou k dispozici na této stránce.

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svém internetovém portálu www.promenim.se umožňuje zákazníkovi získání poukazu na určité zboží či službu (dále jen „poukaz“). Provozovatel tak pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“).

Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na internetovém portálu www.promenim.se. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, zákazníka a Poskytovatele.

2. Provozovatel

Provozovatelem portálu proměním.se je společnost Ideal Media s.r.o. se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1. IČ: 02475715, DIČ: CZ02475715. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219821.

3. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek Provozovatele umožnit zákazníkovi získání poukazu na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce na internetovém portálu www.promenim.se a závazek zákazníka zaplatit za tento poukaz sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

4. Objednání poukazu (voucheru)

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Provozovatelem.

5. Doručení poukazu (voucheru) a cena za doručení

Pokud zákazník uvede v kontaktních údajích správně svojí e-mailovou adresu, je mu na ni zaslán poukaz (voucher). Při požadavku zaslání voucheru jiné osobě nebo poštou je zasláno zákazníkovi na jeho emailovou adresu potvrzení. V případě nejasností má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím poskytnutých údajů. Proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě, přesně a kompletně.

Cena za doručení voucheru následujícími způsoby:

Platbu lze provést platební kartou nebo klasickým bankovním převodem. Využíváme platební systém GoPay. Pro nejrychlejší doručení doporučujeme využít platbu platební kartou a doručení e-mailem, voucher obdržíte do několika minut.

6. Podmínky použití poukazu

Podmínky užití poukazu (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm a zákazník se zavazuje k jejich dodržení.

Po uplynutí doby platnosti poukazu ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti poukazu zaniká.

Poukaz je přenosný. Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení poukazu.

7. Odstoupení od smlouvy

V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení poukazu (dle čl. 5), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení poukazu.

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou prostřednictvím elektronické pošty na info@promenim.se.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

8. Propojení na třetí subjekty

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.promenim.se z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů, na něž portál odkazuje, nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou zodpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím www.promenim.se

9. Odpovědnost a práva provozovatele

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na těchto stránkách. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na www.promenim.se je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazuje si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na naše stránky nebo k jejich části.

10. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci věrnostního programu). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném internetovém portálu www.promenim.se v den odeslání elektronické objednávky. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2014.