Obchodní podmínky

(provozovatel-poskytovatel)

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem tohoto portálu a firmou - zájemcem o propagaci.
Obchodní podmínky pro zákazníky jsou k dispozici na této stránce.

1. Postup při uzavření Smlouvy

1. Společnost Ideal Media s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, IČ: 02475715, DIČ: CZ02475715, spisová značka C 219821 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“) jako podnikatel zastoupena svým pověřeným zástupcem podle § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zástupce“) a zákazník, uzavírají Smlouvu o zveřejnění firmy (dále jen „Smlouva”) v produktech a souvisejících službách nabízených Společností (dále jen „produkty“), v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto Obchodních podmínkách. Smlouvou projevují Společnost a zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy.

2. Smlouva je uzavírána v písemné formě, prostřednictvím telefonu nebo webového formuláře. Smlouva je platně uzavřena, jakmile si strany ujednaly písemně, prostřednictvím telefonu nebo webového formuláře její obsah. Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím telefonu sdělí Společnost zákazníkovi základní údaje o sobě a účel hovoru. Zákazník - podnikatel - rovněž uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsán do obchodního rejstříku. Jedná-li za podnikatele pověřená osoba, pověřená při provozu obchodního závodu určitou činností, uvede tato osoba své jméno a příjmení a své oprávnění k jednání. Je-li podnikatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Zákazník – právnická osoba uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsána ve veřejném rejstříku. Je-li plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Osoba jednající za právnickou osobu uvede své jméno a příjmení, jakož i své oprávnění jednat za právnickou osobu.

3. Smlouva, včetně Obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí, představuje smlouvu mezi Společností a zákazníkem v celém rozsahu a nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní a písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail nebo fax) a zadání, týkající se zveřejnění zákazníka v příslušném produktu Společnosti.

4. Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě dohody smluvních stran ve formě, kterou byla uzavřena Smlouva. V případě, že se jednalo o smlouvu uzavřenou prostřednictvím telefonu, lze akceptovat jako dodatky a změny rovněž písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail nebo fax).

5. Společnost je oprávněna postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu/osoby. O takovém postoupení bude Společnost zákazníka písemně informovat.

6. Vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření Smlouvy dlouhodobé opětovné plnění stejného druhu s odkazem na tyto Obchodní podmínky rozumná potřeba jejich pozdější změny, může Společnost v přiměřeném rozsahu tyto Obchodní podmínky změnit, přičemž odkaz na změnu Obchodních podmínek uveřejněnou na webové stránce Společnosti spolu s určením její platnosti a účinnosti, oznámí Společnost jeden měsíc před účinností této změny zákazníkovi prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy. Pokud zákazník se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit Společnosti (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail nebo fax) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně. V případě nesouhlasu může zákazník ukončit Smlouvu výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž jsou smluvní strany ke dni skončení Smlouvy povinny uhradit veškeré své vzájemné závazky. Pokud zákazník ve výše uvedené lhůtě Společnosti svůj nesouhlas se změnou Obchodních podmínek neoznámí, platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy smluvních stran se ode dne účinnosti změny řídí změněnými Obchodními podmínkami.

2. Předmět smlouvy a účel produktů a služeb

1. Předmětem smlouvy je závazek Společnosti zveřejnit právnickou osobu nebo obchodní firmu zákazníka v příslušném produktu a poskytnout mu související služby za podmínek a za odměnu dohodnutou ve Smlouvě.

2. Účel produktů a služeb je poskytování lokálního vyhledávání a komplexních reklamních řešení se specializací na online, mobilní a tištěné produkty. V případě smluvního ujednání poskytnutí možnosti prodeje poukazu (voucheru) třetí osobě na služby a produkty uváděné zákazníkem v daném rozsahu a ceně. Platnost takového poukazu je 6 měsíců od vystavení.

3. Doba trvání smlouvy

1. Spuštění produktu/služby bude provedeno do 14 dní od data fakturace. Společnost si vyhrazuje právo odložit sjednané datum spuštění nového produktu, pokud ze strany zákazníka nebude poskytnuta potřebná součinnost (např. nebudou dodány potřebné podklady), a to o dobu prokazatelně neposkytnuté součinnosti a o dobu přiměřenou k vytvoření produktu poté, co byla součinnost opožděně poskytnuta.

2. Společnost nabízí elektronické produkty v různém rozsahu a různých cenových hladinách. Zákazník má, za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami, možnost přechodu na vyšší rozsah elektronických produktů (a tedy na vyšší cenovou hladinu).

3. Pokud dojde v průběhu trvání smluvního období produktu z nižší cenové hladiny k přechodu na produkt vyšší cenové hladiny, může být cena tohoto nově sjednaného produktu ponížena o cenu zaplacenou za původní produkt na zbytek původně sjednaného smluvního období.

4. Smluvní období nově sjednaného produktu ve vyšší cenové hladině se řídí Obchodními podmínkami a počíná běžet datem spuštění nového produktu.

4. Podoba inzerce

1. Elektronickým produktem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí poskytnutí prostoru pro uveřejnění údajů sloužících pro vyhledání kontaktních údajů zákazníka a/nebo zveřejnění inzerce v podobě textu, obrazu, zvuku či videa dostupné pouze v elektronické formě prostřednictvím veřejných elektronických sítí na dobu 12 měsíců, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Elektronický produkt může zahrnovat formu dostupnou jedním nebo více způsoby elektronické komunikace, a to zejména na internetových serverech provozovaných Společností, případně jiných partnerských serverech, formou WAP, SMS a/nebo telefonické linky Společnosti (dále jen „reklamní plocha“), či stanoví-li tak Smlouva.

2. Společnost poskytuje zákazníkům reklamní plochu pro zveřejnění inzerce určenou dle uzavřené Smlouvy se zákazníkem v elektronické formě dostupné určeným způsobem (např. internet, SMS, WAP, infolinka) a prezentované dohodnutým způsobem dle Všeobecných specifikací.

3. Zákazník je povinen uvést v návrhu inzerce pouze pravdivé a nezavádějící údaje. Zákazník tímto prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby, a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje předané Společnosti v rámci smluvního vztahu a uzavřením smlouvy potvrzuje jejich správnost a úplnost. Zákazník se zavazuje na žádost Společnosti doložit tato svá oprávnění.

4. Společnost je oprávněna po dobu platnosti Smlouvy prověřovat správnost, úplnost a aktuálnost předaných kontaktů a jiných údajů zákazníkem Společnosti a pravdivost prohlášení o oprávnění zákazníka využívat kontakty a další údaje předané Společnosti. Zákazník se dále zavazuje písemně informovat Společnost bez zbytečného odkladu o jakékoliv změně kontaktů a dalších údajů předaných Společnosti v rámci smluvního vztahu.

5. V případě, že zákazník použije v návrhu pro inzerci v příslušném produktu fotografické, grafické nebo textové podklady, které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví, zejména dle autorského zákona nebo zákona o ochranných známkách, je zákazník povinen použít pouze takové fotografické, grafické a textové podklady pro inzerci, u nichž je vlastníkem autorských nebo jiných obdobných práv k duševnímu vlastnictví, nebo u nichž má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití k inzerci a šíření podle této smlouvy a odměna za toto užití a šíření byla uhrazena. Výše uvedené platí i v případě užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů, snímků a zvukových záznamů týkajících se třetí osoby nebo projevů její osobní povahy.

5. Odstoupení od smlouvy

1. Společnost může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit jestliže: a) obsah nebo jakákoli část zákazníkovy inzerce jsou v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky Společnosti nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech nabízených Společností nebo b) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby na základě jiné smlouvy uzavřené mezi Společností a zákazníkem nebo c) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby podle Smlouvy nebo d) zákazník včas nepředá podklady pro zpracování jeho firemní prezentace/inzerce podle Smlouvy v rámci sjednaného produktu či služby do 60 dnů od jejího sjednání.

2. Má-li zákazník vůči Společnosti závazky v dříve splatných produktech nebo službách podle jiných smluv, bude úhrada podle poslední uzavřené Smlouvy považována za úhradu těchto dříve splatných závazků.

3. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od smlouvy doručí doporučeným dopisem Společnosti nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy.

4. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu i v období mezi 8. dnem a 30. dnem od uzavření Smlouvy. Za včasné odstoupení od Smlouvy se považuje písemné oznámení o odstoupení doručené doporučeným dopisem mezi 8. a 30 dnem od uzavření Smlouvy. V případě takového odstoupení od Smlouvy je Společnost oprávněna požadovat odstupné, které činí 30 % z ceny sjednané ve Smlouvě bez daně z přidané hodnoty, nejméně však částku 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) bez daně z přidané hodnoty. V případě, že je cena produktů a souvisejících služeb sjednaná ve Smlouvě, nižší než 3 000Kč, činí částka odstupného 100% sjednané ceny. Pokud by zákazník odstupoval pouze od části Smlouvy (od některých produktů či služeb), uplatní se tento článek analogicky na část Smlouvy, od které zákazník odstupuje.

6. Platební podmínky

1. Zákazník se zavazuje uhradit Společnosti cenu stanovenou ve Smlouvě včetně příslušné daně z přidané hodnoty, která je účtována k jednotlivým položkám uvedeným ve Smlouvě. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po uzavření Smlouvy před zveřejněním smluvně dohodnutých produktů a služeb, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Společností, na bankovní účet Společnosti uvedený na daňovém dokladu, nejpozději k datu splatnosti, které je na daňovém dokladu uvedeno.

2. Společnost se zavazuje převést zákazníkovi cenu zakoupeného poukazu vystaveného na zákazníka sníženou o 20% hodnoty, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak.

3. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud se změní sazba daně z přidané hodnoty v období mezi uzavřením Smlouvy a fakturací ceny za zveřejnění inzerce, zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Společnost je oprávněna jednostranně upravit cenu dle platné výše sazby daně z přidané hodnoty.

4. Zákazník udělil uzavřením smlouvy Společnosti souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 odst. 4zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.

7. Doručování

1. Za písemné právní úkony se považují právní úkony učiněné faxem, elektronickou poštou či datovou schránkou. Společnost doručí písemnosti na adresu zákazníka, naposledy oznámenou Společnosti poštou, elektronickou poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem.

2. Při uzavírání Smlouvy se Společnost a zákazník dohodli, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí den po odeslání. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla zákazníkem vyzvednuta ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se zákazník na zasílací adrese, kterou uvedl ve smlouvě, nezdržuje. To však neplatí, pokud Společnost písemnost doručovala na zasílací adresu, o které zákazník Společnosti oznámil, že není aktuální. Odepře-li zákazník písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

3. Osobní převzetí zásilky předpokládá potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.

4. Jedinou platnou doručovací adresou pro veškerou písemnou korespondenci se Společností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je Ideal Media s.r.o., Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1. Na písemnosti zaslané na jinou adresu nebude brán zřetel.

8. Povinnosti z vadného plnění

1. Produkty a s nimi související služby jsou vytvářeny na základě podkladů zákazníka. Pokud inzerce vykazuje vadu, která spočívá v předání nesprávných podkladů pro její vytvoření či vadu, která nebrání v užívání této inzerce, má se za to, že produkt byl vytvořen smluveným způsobem a zákazníkovi tak vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu.

2. Zákazník je povinen plnění, které má vady, vyskytnuvší se první den sjednané doby poskytnutí reklamní plochy, písemně uplatnit u Společnosti ve lhůtě 30 dnů od prvého dne sjednané doby poskytnutí reklamní plochy (uveřejnění), a v případě, že dojde k pozdějším změnám inzerce v poskytnuté reklamní ploše, je zákazník vady této inzerce povinen písemně uplatnit u Společnosti ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění změn inzerce v poskytnuté reklamní ploše. Pokud zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat slevu z ceny inzerce nebo požadovat slevu z uveřejnění v příštím vydání příslušného produktu. Uplatněný nárok nemůže zákazník měnit bez souhlasu Společnosti. Neuplatní-li zákazník vady v souladu s tímto článkem, jeho nárok zaniká.

3. Zákazník má povinnost informovat Společnost o všech změnách svých zveřejňovaných údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, Společnost neodpovídá za vady či škodu způsobenou zákazníkovi v důsledku uveřejnění kontaktů a dalších údajů o zákazníkovi v jakémkoliv produktu (včetně bezplatného záznamu), jež zákazník prokazatelně poskytl Společnosti jako poslední platné.

9. Odpovědnost za škodu

1. Společnost odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany Společnosti v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud Společnost neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo z části jeho odpovědnost.

2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností Společnosti, může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.

3. V případě, že zákazník neoznámí Společnosti písemně vady inzerce ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle článku 8, odstavce 2 těchto Obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a Společnost není povinna nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.

4. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Společnosti v případě porušení povinnosti obsažených v článku 6 těchto Všeobecných obchodních podmínek v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za zveřejnění inzerce je Společnost oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky, a dále úhradu nákladů Společnosti spojených s vymáháním dlužné částky.

6. V případě prodlení zákazníka s úhradou odstupného dle článku 5 odstavce 4 Obchodních podmínek je Společnost oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky odstupného a náklady spojené s jeho vymáháním.

7. Zaplacením odstupného dle článku 5 odstavce 4 těchto Obchodních podmínek není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody.

10. Souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů, změny údajů

1. Zákazník poskytuje souhlas s uveřejněním svých osobních či identifikačních údajů (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) v produktech a službách nabízených Společností včetně šíření obsahu produktů a služeb Společnosti na internetu a v partnerských distribučních sítích.

2. Osobní a identifikační údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen rovněž s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí jeho souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Bezplatné změny a aktualizace osobních a identifikačních údajů v průběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět e-mailem na adrese info@idealmedia.cz, písemně či prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách Společnosti.

3. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním či uveřejňováním osobních údajů podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek doporučeným dopisem adresovaným Společnosti odvolat.

4. Při uzavření Smlouvy se zákazník mohl vyjádřit, zda si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu.

5. Zákazník podpisem Smlouvy vyjádřil svůj souhlas s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených Společností umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých Společnosti na základě Smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostatečně určujícího pro vyhledání kontaktu).

6. Souhlasy zákazníka podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi Společností a zákazníkem.

11. Reklamace

1. Reklamace je právní úkon zákazníka, při kterém uplatňuje své nároky z vadně vyúčtované ceny nebo z vadně poskytnutých služeb.

2. Zákazník má právo podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 měsíců od aktivace produktu, případně od vadného poskytnutí služby. V reklamaci zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup.

3. Reklamaci je možné uplatnit elektronickou formou na adrese info@idealmedia.cz nebo písemně na adrese Společnosti.

4. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtovanou cenu.

5. Společnost vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.

12. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva i tyto Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Společnost a zákazník se před podpisem Smlouvy dohodli, že všechny spory vznikající ze Smlouvy nebo z těchto Obchodních podmínek budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v řízení u Městského soudu v Praze.

3. Znění Obchodních podmínek je k dispozici u zástupců Společnosti nebo na webové stránce Společnosti, vždy ve verzi k datu jejich platnosti a účinnosti.

4. V případě, že některá část těchto Obchodních podmínek či Smlouvy bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

5. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014.